සිය අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා නිසි පරිදි ඉටු කර ගැනීමට නොහැකි කෑගල්ලේ අපේම දරුවන්ගේ අත අත නෑරීමේ අරමුණින් පිහිටුවන ලද දිස්ත්‍රික් ළමා අධ්‍යාපන සංවර්ධන අරමුදල සිවිමත් කරන කෑගලු දිස්ත්‍රික් "ලෙලි සතිය" අදින් ආරම්භ කෙරුණා. සෙමෙන් නමුත් අද දිනය පුරා දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ ස්ථාන වල පොල් ලෙලි, පොල් කටු, පත්තර, යකඩ, ප්ලාස්ටික් එකතු කෙරුණේ මේ කාර්යයට අත හිත දීමට. මේ අබලි ද්‍රව්‍ය විකුණා ලබන ආදයම දිස්ත්‍රික්කයේ ළමා අධ්‍යාපන සංවර්ධන අරමුදලට බැරකරනවා. එහි ප්‍රතිලාභ පොත් පත්, ඇඳුම් පැළඳුම්, සපත්තු , බෑග් නැති අපේම දරු පිරිසකට හිමිකරනවා.

 

Request for information can be made to the Information Officer mentioned in the Act using application No. RTI1 in order to obtain information in relation to the Ministry of Public Administration and Management under the above Act. (Submission of this application is not compulsory).

        

   Information Officer

   Name: Mrs. H.T.R.Nalika Piyasena

  Post: Additional District Secretary
  Address: Kegalle District Secretariat, Kegalle
  Contact Numbers: +94 035-2222236/071-5861035
  Fax: 035-2232620
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Applying For Information

 1. Submit application No. RTI1, letter or make a verbal request to the Information Officer for obtaining necessary information and obtain an acknowledgement
 2. You will be informed as expeditiously as possible and in any case within fourteen days whether the information requested by you can/ cannot be provided
 3. In case when it is decided to issue the information requested, you will be informed the charges determined by the Commission, if such charge should be paid. You will be provided with the information requested within fourteen days on payment of a prescribed charge, if it is necessary or free of charge
 4. In case where it is difficult to provide information requested within fourteen days, after paying the prescribed charges, the Information Officer will provide you the information requested within an additional period not exceeding 21 days informing the reasons for the extension of the time frame
 5. Where the request for information concerns the life and personal liberty of the citizen, the response to it shall be made within forty-eight hours of the receipt of the request
 6. If you are not satisfied regarding the following responses you receive for your request for information, kindly note to submit an appeal to the following officer within fourteen days
  1. refusing a request made for information
  2. refusing access to the information on the ground that such information is exempted from being granted under section 5
  3. non- compliance with time frames specified by this Act
  4. granting of incomplete, misleading or false information
  5. charging an excessive fees
  6. the refusal of the information officer to provide information in the form requested
  7. the citizen requesting having reasonable grounds to believe that information has been deformed, destroyed or misplaced to prevent such citizen from having access to the information

Designated Officer

Name: Mr. L.J.M.G.Chandrasiri Bandara
Post: Kegalle District Secretary
Address: Kegalle District Secretariat, Kegalle
Contact Numbers: 035-2222235/
Fax: 035-2232620
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Details of the Information Officers who represent each division of the District Secretariat

Appeal to the Commission

 1. Any Appellant who is aggrieved with the decision of the Designated Officer, or by a failure to obtain a decision from that officer within the prescribed time limit set out in the Act, may appeal to the Commission by furnishing the information required in the sample Form annexed to these Rules
 2. The Appeal shall be lodged in the office of the Commission, and can be delivered in person or through registered post
 3. An Appeal shall normally be required to be made within two months of the grounds for the Appeal, having arisen
 4. Such Appeal shall be accompanied by the following documents duly verified as true copies by the Appellant
  1. A copy of the request for information submitted under Section 24 of the Act
  2. A copy of the reply, if any, received from the Information Officer
  3. A copy of the appeal made to the Designated Officer under Section 31 of the Act
  4. A copy of the order, if any, received by the Designated Officer
  5. Copies of other documents relied upon by the Appellant and referred to in his or her appeal along with an index of the documents referred to in the Appeal
 5. An Appeal must be filed by the Appellant in duplicate
 6. The Commission may not ordinarily admit an Appeal unless the conditions set out in sub-rules (1- 5) have been met
 7. The Commission may, admit the appeal after the two-month period where the Appellant was prevented by a reason beyond his or her control from filing the appeal in time

Address of Commission

Mahinda Gammanpila
Chairman
Right to Information Commission
Room No. 203-204
Bandaranaike Memorial International Conference Hall
Colombo 07
Telephone No. +94 11 2691625

Payment of fees:

 1. 1. Application Fees
 1. No Public Authority shall charge any fee to provide a Right to Information Application Form to a citizen making an information request
 2. No Public Authority shall charge any fee to process a Right to Information request
 1. 2. Fees for Information

Unless otherwise prescribed, the following Fees may be charged by a Public Authority for provision of information in response to a RTI request

Fees charged for information

Nature

Extent

Fee charged

Photocopying

One side of one paper, for the information provided on A4  and smaller size paper

Rs.2.00

Both sides of one paper, for the information provided on A4  and smaller size paper

Rs.4.00

One side of one paper, for the information provided on paper that is Legal size and up to A3

Rs.4.00

Both sides of one paper for the information provided on paper that is Legal size and up to A3

Rs.8.00

Information provided on paper bigger than those mentioned above will be at actual cost.

Actual cost

Printout

One side of one paper, for the information provided on A4 and smaller size paper

Rs.4.00

Both sides of one paper, for the information provided on A4 and smaller size paper

Rs.8.00

One side of one paper for the information provided on paper that is Legal size and up to A3

Rs.4.00

Both sides of one paper for the information provided on paper that is Legal size and up to A3

Rs.8.00

Information printed on paper bigger than those mentioned above will be at actual

Actual cost

Information provided  to electronic devices

For copying information onto a Diskette, Compact Disc, USB mass drive, or similar electronic device, provided by the citizen making the request.

Rs.20.00

Actual cost for copying information onto a Diskette, Compact Disc, USB mass drive, or similar electronic device provided by the Public Authority.

Actual cost

Inspection  or study  of  information

Per hour for the study or inspection of any document or material, or inspection of a construction site, if this takes longer than one hour, with the first hour of study/inspection being provided free of charge.

Rs.50.00

Samples or models will be charged the actual cost.

Actual cost

Information provided via e-mail

Information provided via e-mail will be free of charge.

Free of charge

Special

Public Authority shall provide information prepared or contained on four pages (A4 size) of photocopies or printing, free of cost.

Free of charge

 1. 3. Where there exists a previous Fee Schedule prescribed or issued by Public Authorities by way of circulars or regulations that Fee Schedule shall continue to operate notwithstanding the Fees prescribed in Rule 4.

Provided that any dispute in regard to claims relating to existing Fee Schedules may be the subject of an Appeal to be determined by the Commission in accordance with these Rules on Fees and Appeals.

 1. 4. Information provided free of charge

(1) Notwithstanding anything contained in Rule 4 above, the Public Authority shall provide information prepared or contained on four pages (A4 size) of photocopies or printing, free of cost

(2) Information that is ordinarily available free of charge shall continue to be provided free of charge

 1. 5. Mode of Payment of Fee
 1. Notwithstanding anything contained elsewhere in these Rules, the Public Authority may collect the Fees for information in the following manner:
  1. In cash paid to the Information Officer;
  2. Bank Draft addressed to the Accounts Officer of the Public Authority;
 2. The Information Officer shall issue a receipt against payment of a fee regardless of the manner in which it is paid

Measures taken to inform the officers of the District Secretariat regarding the Right to Information Act

 1. Conducting a two day workshop for making Officers of Kegalle District Secretariat and other public institutions aware of the Right to Information Act.

Additional District Secretary new

Name                      : Mrs. H.T.R.Nalika Piyasena

Designation            : Additional District Secretary

Address                  : District Secretariat, Kegalle

Contact Number     : 035-2222236

Fax                         : 035-2232620

Email                      : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Name                       : Mrs.H.R.N.G.Egodagedara

Designation            : Assistant District Secretary

Address                   : District Secretariat, Kegalle

Contact Number     : 035-2232213

Fax                           : 035-2232620

Email                       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

දැක්ම

"කෑගල්ල", ආසියාවේ හොඳම ජනාවාසය බවට පත්කිරීම.


මෙහෙවර

ගෝලීය වෙළඳපොල තුළ සක්‍රීය කොටස්කරුවෙකු වෙමින් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඵලදායි නවෝත්පාදී තිරසර ජවසම්පන්න ව්‍යවසායක සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා සියළුම සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස මෙහෙයවීම තුළින් උපාය මාර්ගික ඒකාබද්ධ කළමණාකරණ යාන්ත්‍රණයක් ලෙස කටයුතු කිරීම.

 

සේවාවන්

1. ව්‍යාපාර උපදේශනය
2. ව්‍යාපාර සඳහා තාක්ෂණය
3. නීති ආධාර
4. මල්‍ය මඟ පෙන්වීම
5. පාරිසරික ඇගයීම්
6. අලෙවිකරණ මග පෙන්වීම
7. කර්මාන්ත නිෂ්පාදන සඳහා දායකත්වය ලබා දීම
8. වෙනත් ව්‍යාපාරික මාර්ගෝපදේශන

          

   පින්තූර ගැලරිය බලන්න >>