සිය අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා නිසි පරිදි ඉටු කර ගැනීමට නොහැකි කෑගල්ලේ අපේම දරුවන්ගේ අත අත නෑරීමේ අරමුණින් පිහිටුවන ලද දිස්ත්‍රික් ළමා අධ්‍යාපන සංවර්ධන අරමුදල සිවිමත් කරන කෑගලු දිස්ත්‍රික් "ලෙලි සතිය" අදින් ආරම්භ කෙරුණා. සෙමෙන් නමුත් අද දිනය පුරා දිස්ත්‍රික්කයේ විවිධ ස්ථාන වල පොල් ලෙලි, පොල් කටු, පත්තර, යකඩ, ප්ලාස්ටික් එකතු කෙරුණේ මේ කාර්යයට අත හිත දීමට. මේ අබලි ද්‍රව්‍ය විකුණා ලබන ආදයම දිස්ත්‍රික්කයේ ළමා අධ්‍යාපන සංවර්ධන අරමුදලට බැරකරනවා. එහි ප්‍රතිලාභ පොත් පත්, ඇඳුම් පැළඳුම්, සපත්තු , බෑග් නැති අපේම දරු පිරිසකට හිමිකරනවා.