71 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් ප්‍රධාන උත්සවයට සමගාමීව පැවැත්වෙන කෑගලු දිස්ත්‍රික් නිදහස් උත්සවය 2019 පෙබරවාරි 04 දින පෙ.ව. 8.30 ට කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුජිත් සංජය පෙරේරා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කෑගල්ල නිදහස් මාවතේ දී අභිමානවත් ලෙස සැමරීමට කටයුතු යොදා ඇත.ඒ සඳහා ඔබ සියලු දෙනාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමි.