සබරගමුව පළාත් විශිෂ්ඨතම ව්‍යවසායකයා - 2019 ( රත්නපුර හා කෑගල්ල)
ජයග්‍රාහකයා ඔබ ද? අදම අයදුම් කරන්න

 

අයදුම් පත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන


- රත්නපුර, කෑගල්ල ප්‍රා දේශීය ලේකම් කාර්යාලයන් හි NEDA නිලධාරී
- සබරගමුව වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය - 045 2223662
- කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය - 0718014692
- කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය - රත්නපුර හා කෑගල්ල
- ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය - රත්නපුර හා කෑගල්ල

අයදුම්පත් භාර දිය හැකි ස්ථාන

- රත්නපුර, කෑගල්ල ප්‍රා දේශීය ලේකම් කාර්යාලයන් හි NEDA නිලධාරී
- සබරගමුව වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය - 045 2223662
- කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය - 071 8014692

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය - 2019 සැප්තැම්බර් 25

තොරතුරු විමසීම
වෙනුර/ගංගා 045- 2223662/045 2222056/ 071 - 8667766

සංවිධානය - ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය ( NEDA)
සබරගමුව වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය