කාර්යයන්

                                                                                                 

Business Desk උපදේශන අත්පොත         

 

ව්‍යවසායකයින් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය

 Business Desk හා සම්බන්ධ ආයතන

 

 

Servicess

 1. Business counseling
 2. Technology for business
 3. Legal aids
 4. Financial guidance
 5. Environmental assessments
 6. Marketing guidance
 7. increase for industries productivites
 8. Other guidance

Our Groups

 1. කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය
 2. කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
 3. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය
 4. ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
 5. ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
 6. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල
 7. ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
 8. විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය
 9. දිවිනැගුම දෙපාර්තමේන්තුව
 10. කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
 11. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 12. රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 13. රබර් පර්යේෂණායතනය
 14. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
 15. ජාතික ආධුනිකත්ව කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය
 16. ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරිය
 17. රතු කුරුස සංවිධානය ඇතුළු රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන
 18. ජාතික තරුණ සේවා සභාව
 19. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
 20. කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරිය
 21. පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය
 22. ධීවර ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 23. රාජ්‍ය හා ව්‍යවස්ථාපිත බැංකු
 24. ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 25. සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
 26. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය
 27. ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
 28. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව (නොවිධිමත් අධ්‍යාපන අංශය )
 29. පරිසර අධිකාරිය
 30. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
 31. ජලජීවි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 32. දිස්ත්‍රික් සමූපකාර දෙපාර්තමේන්තුව
 33. දිස්ත්‍රික්කයේ බැංකු පද්ධතිය
 34. පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
 35. පෞද්ගලික අංශය
 36. රැකියා ප්‍රවර්ධන අංශය
 37. පාරිභෝගික අංශය
 38. දිස්ත්‍රික් වානිජ මණ්ඩලය
 39. ජාතික තරුණ සේවා සභාව
 40. අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 41. සියලුම රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන බැංකු ආයතන.

Contact Details

Telephon Number

Image result for telephone035-3221333

Fax Number

Image result for fax   035-2232620

e-mail 

 Image result for e-mail icon  kegallebusinessdesk01@gmail.com

ඔබගේ ව්‍යාපාරික මහතාගේ ව්‍යාපාරයහි විශේෂ ගැටලු
සහ පින්තූර මෙම ඊමේල් ලිපිනය මගින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්
කාර්යාලය වෙත එවන්න.මෙහිදී ඔබට අදාළ ප්‍රාදේශීය
ලේකම් දැනුවත් කිරීම ඔබ සතු වගකීමකි.

Facebook 

  Image result for facebook logopage  - කෑගලු අභිමන්Businessdesk_kegalle     

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 

දැක්ම

"කෑගල්ල", ආසියාවේ හොඳම ජනාවාසය බවට පත්කිරීම.


 

මෙහෙවර

ගෝලීය වෙළඳපොල තුළ සක්‍රීය කොටස්කරුවෙකු වෙමින් දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඵලදායි නවෝත්පාදී තිරසර ජවසම්පන්න ව්‍යවසායක සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සඳහා සියළුම සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස මෙහෙයවීම තුළින් උපාය මාර්ගික ඒකාබද්ධ කළමණාකරණ යාන්ත්‍රණයක් ලෙස කටයුතු කිරීම

            

අපේ කණ්ඩායම 

 • කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය
 • කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
 • අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය
 • ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
 • ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල
 • ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය
 • විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය
 • දිවිනැගුම දෙපාර්තමේන්තුව
 • කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය
 • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 • රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 • රබර් පර්යේෂණායතනය
 • වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය
 • ජාතික ආධුනිකත්ව කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය
 • ජාතික ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අධිකාරිය
 • රතු කුරුස සංවිධානය ඇතුළු රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන
 • ජාතික තරුණ සේවා සභාව
 • ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
 • කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරිය
 • පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය
 • ධීවර ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 • රාජ්‍ය හා ව්‍යවස්ථාපිත බැංකු
 • ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 • සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
 • අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය
 • ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
 • අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව (නොවිධිමත් අධ්‍යාපන අංශය )
 • පරිසර අධිකාරිය
 • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
 • ජලජීවි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 • දිස්ත්‍රික් සමූපකාර දෙපාර්තමේන්තුව
 • දිස්ත්‍රික්කයේ බැංකු පද්ධතිය
 • පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
 • පෞද්ගලික අංශය
 • රැකියා ප්‍රවර්ධන අංශය
 • පාරිභෝගික අංශය
 • දිස්ත්‍රික් වානිජ මණ්ඩලය
 • ජාතික තරුණ සේවා සභාව
 • අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
 • සියලුම රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන බැංකු ආයතන.

 

 

පින්තූර ගැලරිය බලන්න >>

FaLang translation system by Faboba