3

එල්.ජේ.එම්.ජී.චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා      

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

Additional District Secretary new

 

එච්.ටී.ආර්.නාලිකා පියසේන මිය                 

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ( පාලන )

dinishaland

 

දිනීෂා එස්.රත්නායක මිය                           

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ( ඉඩම් )

photo212hhh

 

ජේ.ඒ.ඒ.සී.නිල්මල්ගොඩ මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

b dumy

 

පී.ඩී.එන්.ආර්.කරුණාරත්න මහතා            

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක


Anoma Wijeratne

 

බී.ඒ.විජේරත්න මිය

අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම් ) 

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග


7

 

ටී.ඒ.පී.කුසුම්සිරි

අධ්‍යක්ෂ ( සමෘද්ධි )


b dumy

 

ඒ.එම්.යූ.පින්නලන්ද මහතා

අධ්‍යක්ෂ ( කෘෂිකර්ම )


 g dumy new

 

එච්.ආර්.එන්.ජී.එගොඩගෙදර මිය          

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

 


6

 

එම්.එස්.ඩබ්.විමලචන්ද්‍ර මහතා                   

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු


b dumy

 

එස්.එම්.එච්.එන්.සමරකෝන් මහතා           

දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛණඥ

 


g dumy new

 

ඩබ්.එච්.සහසිරි මිය

දිස්ත්‍රික් ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර්

 


g dumy new

 

 

ඒ.සී.එම්.වක්කුඹුර මිය

පරිපාලන නිලධාරී