ව්‍යාපාර නගාසිටුවීම සදහා කෑගලු මහ දිසාපති තුමන්,

කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය එක්ව සංවර්ධන නිලධාරීන් සමග "වට මඩල'' වැඩසටහනේදී..