2019 වසර තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි
===========================================================
එළඹුණ නව වසර තිරසර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගනීම සඳහා වැඩි බරක් තැබමින් කටයුතු කළ යුතු වසරක් බව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා 2019 වසර සඳහා කාර්යාලයේ වැඩ ආරම්භ කරමින් සඳහන් කළේය.
2025 වන විට කෑගල්ල ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ජනාවාසය කිරීම සඳහා තිරසර සංවර්ධන අරමුණු එකින් එක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව පැහැදිලි කළ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා දිස්ත්‍රික්කයේ ආබාධිත පුරවැසියන් සඳහා වන නිවාස ව්‍යාපෘතිය මේ වසර පළමු මාස හතර තුළ නිම කළ හැකි බව සඳහන් කළේය.
එමෙන්ම මෙම වසර අවසානය වන විට දිස්ත්‍රික්කයේ වැසිකිළි අහිමි පවුල් 5442 ක ප්‍රමාණයක් සඳහා වැසිකිලි තනා දීමේ වැඩසටහන ද නිම කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබේ. එමෙන්ම සැමට අධ්‍යාපනය සඳහා ප්‍රවේශ වීමේ තිරසර අරමුණ ඉටුකර ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කර ගත නොහැකි සිසු දරු දැරියන් වෙත අරමුදලක් සම්පාදනය කර ගැනීමට සුවිශේෂි වැඩසටහන් රැසක් ද ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.
පසුගිය වසරේ හිමිවූ සාර්ථක අත්දැකීම් මෙන්ම අසාර්ථක වූ අවස්ථා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් මෙම වසරේ තම රාජකාරී කටයුතු සිදුකිරීමට සියළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් කටයුතු කළ යුතු බව ද දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.
රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥාව ලබා දීමද මෙහි දී සිදු කෙරිණි.
මේ අවස්ථාව සඳහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් නාලිකා පියසේන, දිනීෂා රත්නායක යන මහත්මීන් ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සියළුම නිලධාරීන් මේ අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වූහ.