කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය

අවශ්‍ය ලියකියවිලි අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේනම්

අනු අංකය

කාරණය

ගතවන කාලය

ගිණි අවි බලපත්‍ර

1.

ගිණි අවි බලපත්‍ර වාර්ෂිකව අලුත් කිරීම

විනාඩි 20

2.

නැති වූ ගිණි අවි බලපත්‍රයක් සදහා සහතික පතක් නිකුත් කිරීම

විනාඩි 15

3.

ගිණී අවි සදහා මුරකරු අවසර පත්‍රයක් වාර්ෂිකව නිකුත් කිරීම

විනාඩි 15

4.

නව ගිණි අවි ඉල්ලුම්පතක් නිකුත් කිරීම

විනාඩි 05

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය

1.

ගිණි අවි බලපත්‍ර හිමියන්ට පතොරම් ලබාගැනීම සදහා අවසර දීම

විනාඩි 15

2.

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අවසරපත් හිමියන් සදහා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ලබාගැනීමට සහතික නිකුත් කිරීම

විනාඩි 30

3.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්‍‍ගේ ආවරණ අනුමැතියටයටත්ව පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අවසර පතක් නිකුත් කිරීම(ඉල්ලුම් කරන පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මත තීරණය වේ)

සති 04

4.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්‍‍ගේ  අනුමැතිය ඇතිව පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අවසර පතක් නිකුත් කිරීම (අදාල ආයතනවල නිරිදේශයන් ලැබීම මත කාලය වෙනස් වේ)

සති 06

5.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්‍‍ගේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අවසර පතක් අලුත් කිරීම

සති 01

6.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්‍‍ගේ අනුමැතිය ඇතිව පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අවසර පතක් අලුත් කිරීම

සති 03

7.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්‍‍ගේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සපයන්නන්‍ ගේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම (ප්‍රමාණය මත වෙනස් වේ)

සති 02

8.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්‍‍ගේ අනුමැතිය ඇතිව පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සපයන්නන්‍ගේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම (ප්‍රමාණය මත වෙනස්වේ)

සති 04

9.

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය (ගිණිකෙළි භාණ්ඩ ගල්වෙඩි බෙහෙත් ‍සේවා නූල්) සදහා නිෂ්පාදන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

සති 04

බලපත්‍ර

1.

අබිං කමිටු අනුමැතියෙන් පසු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

සති 04

2.

ගස් තුනකට වැඩි කොස්ගස් සදහා හෙලීම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම

සති 08

3.

විවිධ බලපත්‍ර සදහා මුදල් අයකිරිම (සරප් අංශය)

විනාඩි 05

සංඛ්‍යාලේඛන

1.

සේවාලාභීන්ට අවශ්‍ය සංඛ්‍යා තොරතුරු ලබා දීම
(දෙපාර්තමේන්තුවට අදාල)

විනාඩි 45

සමාජ සේවා

1.

අබාධිතයන් ප්‍රජාවේ තබා පුනුරුත්තාපනය කිරීම සදහා (සී.බී.ආර්.)ඉල්ලුම්පත් පරීක්ෂා කිරීම නිර්දේශ කිරීම සහ ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම.

සති 03

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන/ ස්වේච්ඡා සංවිධාන

1.

දිස්ත්‍රික්කය තුළ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන/ ස්වේච්ඡා සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලුම්පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම ක්‍ෂේත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම නිර්දේශ කිරීම සහ අනුමත කිරීම

සති 04

සමෘද්ධි

1.

සමෘද්ධි වැඩසටහන් පිළිබදව ලැබෙන විමසීම් අදාල ආයතන වෙත යොමු කිරීම

පැය 01

සංස්කෘතික

1.

දිස්ත්‍රික්කයේ සංස්කෘතික වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන පිළිබද තොරතුරු ලබා දීම

පැය 01

2.

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබද ආයතනවලට යොමුවීම සඳහා උපදෙස් ලබාදීම.

විනාඩි 30

ප්‍රවෘත්ති

1.

දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව ජනතාවට වැදගත් සංවර්ධනාත්මක තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍ය වෙත යොමු කිරීම

පැය 01

2.

ප්‍රවෘත්ති කාර්යයේදි අවශ්‍ය ආයතනවලට මාධ්‍ය ආවරණය ලබාදීම (අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී)

අවස්ථානුකූලව

3.

රජයේ ප්‍රකාශන අලෙවිය සහ තොරතුරු සැපයීම ඇතුගල්පුර විත්ති පුවත්පත මුද්‍රණය කර බෙදා හැරීම

විනාඩි 05

සමථ මණ්ඩල

1.

සමථ මණ්ඩල පිළිබද ලැබෙන පුරවැසි විමසුම් පුවත්පත් සකස්කර බෙදාහැරීම පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම.

සති 01

2.

සමථ මණ්ඩල තොරතුරු සැපයීම

පැය 01

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන

1.

උපදෙස් සදහා යොමුවන්නන් වැඩමුඵවලට සම්බන්ධ කිරීම.

පැය 01

2.

අවශ්‍යතාවයන් අනුව රැකියා හා ස්වයං රැකියා පුහුණු ආයතනවලට යොමු කිරීම

පැය 01

ආපදා  කළමණාකරණ

1.

විස්තීරණ ආපදා සදහා ඉල්ලීම් ලැබීමෙන් පසු මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම සදහා යොමු කිරීම.

විනාඩි 15

2.

සරණාගත සුභ සාධන කටයුතු සදහා ලැබෙන ඉල්ලීම් ආපදා කළමණාකරණ අංශය වෙත යොමු කිරීම

පැය 01

බෞද්ධ  කටයුතු

1.

බෞද්ධ කටයුතු අංශයට අදාල තොරතුරු සැපයීම

පැය 01

ළමා රක්ෂණ

1.

අපයෝජන‍ය පිලිබද ලැබෙන දැන්වීම් සදහා වහාම ක්‍රියාත්මක වීම‍ට අදාල පොලිස් ස්ථානය වෙත දැන්වීම.

විනාඩි 30

2.

අපයෝජනයට ලක්වූවන් ප්‍රතිකාර සදහා අදාල ආයතන වෙත යොමු කිරීම.

විනාඩි 15

කුඩා ව්‍යාපාර

1.

කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන වැඩසටහන් සදහා සාකච්ඡා කර යොමු කිරීම.

විනාඩි 05

සමාජ ආරක්ෂණ

1.

සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සදහා යොමු කිරීම.

විනාඩි 05

ඉංජිනේරු

1.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල කාර්මික නිලධාරීන් විසින් සකස් කරනු ලබන සැලසුම් ඇස්තමේන්තු බිල්පත් (රු.100000 ට වැඩි) පරීක්ෂා කර අනුමත කිරීම

සති 01

2.

ටෙන්ඩර් තීන්දු වලින් පසුව මිලදී ගැනීමට කටයුතු කිරීම

දින 03

කිරුම් මිණුම්

1.

ඉදිරිපත් කරණ කිරුම් මිණුම් උපකරණ පරීක්ෂාකර සහතික කිරීම

විනාඩි 15

2.

ඉන්ධන පිරවුම් හලක පොම්ප පරීක්ෂා කිරීම

දින 01

ගිනිඅවි  බලපත් නැතිවු විට නැතිවීම් සහතික නිකුත් කිරීම.

 • අයදුම්කරුට අයත් ගිනි අවියේ බලපත්‍රය නැතිවු බවට පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් කල යුතුය.(අයදුම්කරු සතු නැතිවු බලපත්‍රයේ අංකය අංකය නොමැති නම් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සම්බන්ධ ලේඛණයෙන් ගිනි අවියේ අදාල වර්ෂයේ බලපත්‍ර අංකය සොයා ගත හැකිය.)
 • අයදුම්කරු පැමිණිල්ලේ පිටපත රැගෙන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණිය යුතුය.
 • ඉන්පසු එය මාණ්ඩලික නිලධාරියකුගේ අනුමැතියට යොමු කිරීමෙන් පසු රු. 10.00 /- මුදලක් 1003-0705 මුදල් ශීර්ෂයට බැර කල යුතුය. (පොදු 118 ආකෘතිය පුරවා)
 • මුදල් බැර කිරිමෙන් පසු අයදුම්කරුට රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරන ලද සී.එස්. “අ ” ආකෘතිය නැතිවිම් සහතිකයක් ලෙස නිකුත් කරනු ලබයි.

වගා ආරාක්ෂාව (සත්ත්ව පාලනය සඳහා අළුතින් ගිනි අවියක් ලබාගැනීම).

 • අයදුම්කරු විසින් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ අයදුම්පතක් ලබාගත යුතුය. (දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ තුවක්කු බලපත්‍ර අංශය මගින්)
 • (මෙහිදි අයදුම්කරුගේ පදිංචිය එනම් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේද යන්න, පිට දිස්ත්‍රික්කයක අයදුම්කරු පදිංචි නම් ඔහු පදිංචි පලාතෙන් ගිනිඅවියක් ලබාගත යුතුයි.)
 • සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය ග්‍රාම නිලධාරි සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් සහතික කරවා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට භාර දීම.
 • අයදුම් පත්‍රය මාණ්ඩලික නිලධාරි අනුමැතියට යොමුකිරීමෙන් පසු 1003-0705 ශීර්ෂයට (පොදු 118 ආකෘතිය පුරවා ) රු. 10/- මුදලක් ගෙවා රිසිට්පතක් ලබාගෙන එය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අයදුම්කරුවෙත අ.ක.පි.ලේ./සීඑස්/8 (පොදු) අයදුම්පත නිකුත් කිරීම.
 • සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය ග්‍රාමනිලධාරි නිර්දේශය / පොලිස් අධිකාරි නිර්දේශය / ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිර්දේශය ලබා ගැනීමෙන් පසු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කිරීම.
 • සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් අනුමැතිය සඳහා යොමුකිරීම.
 • නිර්දේශ කරනු ලැබු අයදුම්පත්‍රය  වගා හානි සහතිකය, ආදායම් සහතිකය / ආදායම් බදු කුවිතාන්සිය සහතික කල ඔප්පු පිටපත් සමඟ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙත යවනු ලැබු පසු රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මගින් ගිනි අවි බලපත්‍රය නිකුත් කරනු ලබයි   .

1.

වෙඩි බෙහෙත් පනත යටතේ අවසරපත් නිකුත් කිරීම (රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතය)

2.

වෙඩි බෙහෙත් පනත යටතේ අවසරපත් නිකුත් කිරීම (පතල් සඳහා)

3.

පතරොම් සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම

4.

දැව අවසරපත් නිකුත් කිරීම

5.

තුවක්කු අවසරපත් නවකරණ