කෑගල්ල දිස්ත්රික් මත් නිවාරණ ක්රියාකාරකම් සඳහා ස්වේච්ඡා කණ්ඩායම් පිහිටුවීමට කටයුතු කෙරේ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
නාගරික සහ ග්රාමීය පාසල්වල දරුවන් මත්ද්රව්ය උවදුරින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අධ්යාපන, සෞඛ්ය, ආරක්ෂක හා අදාළ අනෙකුත් අංශ ඒකාබද්ධව වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් හැකිවන බව කෑගල්ල දිසාපති /දිස්ත්රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා සඳහන් කළේය.
කෑගල්ල දිසාපතිවරයා මෙසේ සඳහන් කළේ අද (24) පෙරවරුවේ දී දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාල ශ්රවණාගාරයේ දී පැවැති මත්ද්රව්ය නිවාරණ ක්රියාකාරකම් සඳහා දිස්ත්රික් සවේච්ඡා සංවිධාන පිහිටුවා ගැනීමේ වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමිනි.
මෙම වැඩසටහන අනත්තරායකාර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය හා දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය එක්ව සංවිධානය කර තිබිණි.
අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මතින් නිදහස් ජාතියක් , සෞභාග්යමත් දේශයක් සඳහා වන ජාතික දැක්ම යථාර්තයක් කර ගැනීම සඳහා මෙම දිස්ත්රික් මට්ටමින් පිහිටුවන ස්වේඡ්ඡා සංවිධාන තුළින් හැකිවනු බවද පෙන්වා දුන්නේය.
ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි විශාල මුදලක් මත්ද්රව්ය උවදුරින් ජනතාව බේරා ගැනීම සඳහා වැය කිරීමට සිදුව තිබෙන බව ද තවදුරටත් දිසාපතිවරයා සඳහන් කළේය.
මෙම අවස්ථාවට අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ කෑගල්ල දිස්ත්රික් බාහිර සේවා සහකාර එස්.සී තොටවත්තගේ පියතුමා , මත්ද්රව්ය අධ්යාපන හා තොරතුරු නිලධාරි කුමුදුනී ජයතිලක සහ චන්දිමා යන මහත්මියන් සහ ස්වේඡ්ඡා නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.