• කෑගල්ල තැපැල් ප්‍රධාන කාර්යාලය
 • තැපැල් මූලස්ථානය
 • +94352222250
  +94352222254
  +94352222251 (Admin Office)
  +94352232116 (Counter)
  +94352222252
  +94352222715