කෑගල්ල තැපැල් ප්‍රධාන කාර්යාලය
තැපැල් මූලස්ථානය
 
+94352222250
+94352222254
+94352222251 (Admin Office)
+94352232116 (Counter)
+94352222252
+94352222715