හැඳුනුම

තනතුර:
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, කෑගල්ල
කෑගල්ල
දුරකථනය:
+94 352 222 233
ෆැක්ස්:
035-2232620

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)