தொடர்பு

முகவரி:
கேகாலை மாவட்ட செயலகம், கேகாலை
கேகாலை
தொலைபேசி:
+94 352 222 233
தொலைநகலி:
035-2232620

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)