வாக்கெடுப்புத் தொகுதிகள்
தெதிகம
கலிகமுவ
கேகாலை
ரம்புக்கனை
மாவனல்லை
அரநாயக்க
எட்டியாந்தோட்டை
ருவன்வல்லை
தரணியகலை