அலுவலக பொது இலக்கம்  035 222 2233

 பெயர்

பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்  மின்னஞ்சல்
திரு. மஹிந்த எஸ்.வீரசூரிய மாவட்ட செயலாளர் +94 352 222 235 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி எச்.டீ.ஆர்.நாலிகா     பியசேன மேலதிக மாவட்ட  செயலாளர் +94 352 222 236 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி தினேஷா எஸ் ரத்னாயக்க மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் (காணி) +94 352 232 878 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி ஜே.ஏ.ஸீ.ஸீ.நில்மல்கொட                       பிரதான கணக்காளர் +94 352 223 112 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு பி.டி.என்.ஆர். கருணாரத்தின பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்
+94 353 220 727 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.ஏ.ஏ.வீரகோன் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் +94 352 221 611 +94 352 222 782 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி எச்.ஜீ.என்.ஆர். எகொடகெதர உதவி மாவட்ட செயலாளர் +94 352 231 772 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு ஏ.எம்.யூ. பின்னலந்த விவசாயப் பணிப்பாளர் +94 352 050 244 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமத ஏ.ஸீ.எம். வக்கும்புர நிருவாக உத்தியோகத்தர் +94 352 222 237 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு எஸ். டப். வெல்கம உதவி  தேர்தல்கள் ஆணையாளர் +94 352 222 561 +94 352 222 561 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி எஸ்.எச்.எஸ். சுபசிங்ஹ கணக்காளர் +94 352 222 480 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு எம்.எஸ்.எம். விமலசந்திர மாவட்ட பொறியியலாளர் +94 352 223 143 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி டீ.ஏ.பீ. குசும்சிறி உதவி சமூர்த்தி ஆணையாளர் +94 352 223 584 +94 352 231 784 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. ஆர்.டி.ஜே.யூ.ராஜபக்‌ஷ மாவட்ட சிரேஷ்ட                       புள்ளிவிபரவியலாளர் +94 352 222 249 +94 352 222 249 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.ஆர்.டி.பீ.எச்.ஜயசேன உதவி  வெடிப்பொருள் கட்டுப்பாட்டாளர் +94 352 222 633 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி டப். ஹஸலா சஹசிறி காணிப்பதிவாளரும் மாவட்டப் பதிவாளரும்
+94 352 222 2570 +94 352 222 570 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு ஜே.எம்.யூ.பண்டார கணக்காய்வு அத்தியட்சகர்
+94 352 222 131 +94 352 222 131  
திரு. கே.மாரசிங்ஹ ஊடக உத்தியோகத்தர் +94 352 231 727 +94 352 232 620 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு ஏ.ஜீ.எஸ்.எல்.ஆரியபால நிலையப்  பொறுப்பு உத்தியோகத்தர்  (அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும்  சேவைகள் கிளை) +94 352 221 323 +94 352 221 323 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. எச்.எம்.சீ.ஏ. பண்டார உதவிப் பணிப்பாளர், மாவட்ட அணர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் +94 352 117 117 +94 352 222 603  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி டப்.அஷோகா புஷ்பலதா உதவிப் பணிப்பாளர், சிறு தொழில் முயற்சி அபிவிருத்திப் பிரிவு
+94 352 230 812 +94 352 232 620  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 திரு. ஜே.பீ. விஜேதுங்க  பிரதான மோட்டார் வாகணப் பரிசோதகர்
+94 352 223 981 +94 352 232 620  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.சீ.எம்.ஜே.குணவர்தன  உதவிப் பணிப்பாளர், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை
+94 353 359 912 +94 352 232 620  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.