නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
එල්.ජේ.එම්.ජී.චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මයා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 035-222 2235 +94
එච්.ටී.ආර්.එන්.පියසේන මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 035 222 2236
+94
දිනීෂා එස්.රත්නායක මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 035 223 2878
ජේ.ඒ.ඒ.සී.නිල්මල්ගොඩ මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 035 222 3112
එච්.ආර්.එන්.ජී.එගොඩගෙදර මිය සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 035 223 1772
පි.ඩී.එන්.ආර්.කරුණාරත්න මයා ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක +94 035 322 0727
බී.අනෝමා විජේරත්න මිය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 035 222 2782
+94
 ඒ.එම්.යු.පින්නලන්ද මයා අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) +94
පරිපාලන නිලධාරී +94
ගණකාධිකාරී +94
ඉංජිනේරු +94
සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94
+94
ජ්‍යේෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94
සහකාර පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක +94
ප්‍රවෘත්ති නිලධාරී  +94 035 223 1727
අංශ භාර නිලධාරී  (මිණුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා අංශය) +94
                                  
  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී