ඡන්ද කොට්ඨාස
දැදිගම
කෑගල්ල
ගලිගමුව
රඹුක්කන
අරණායක
රුවන්වැල්ල
යටියන්තොට
දැරණියගල
මාවනැල්ල