නම දුරකථන අංකය
1 කෑගල්ල මහ රෝහල 0352 222 261
2 කෑගල්ල ශික්ෂණ රෝහල 035 2222261
3   මාවනැල්ල මූලික රෝහල 035 2246261
4   කරවනැල්ල මූලික රෝහල 036 2266261/2267374
5   වරකාපොල මූලික රෝහල 035 2267261
6 දිස්ත්‍රික් රෝහල අරනායක 035 2258061
7 රඹුක්කන දිස්ත්‍රික් රෝහල 0352265261
8 දිස්ත්‍රික් රෝහල උදුගොඩ 035 2278661
9 දිස්ත්‍රික් රෝහල කිතුල්ගල 035 2287561
10 දිස්ත්‍රික් රෝහල දැරණියගල 036 2249261
11 ග්‍රාමීය රෝහල අමානාවල  
12 ග්‍රාමීය රෝහල අමීතිරිගල 060 2361551
13 ග්‍රාමීය රෝහල බෙලිගල 035 2282005
14 ග්‍රාමීය රෝහල මහපල්ලේගම 0352282161
15 ග්‍රාමීය රෝහල, පින්දෙණිය 0352289061
16 වතු ග්‍රාමීය රෝහල කිරිපොරුව 0452258870