2016 වර්ෂයේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති