පොලිස් ස්ථානය දුරකථන අංකය
S.S.P.කාර්යාලය - කෑගල්ල +94 035 - 2222228
A.S.P. කාර්යාලය - කෑගල්ල +94 035 - 2222227/2222229
 පොලිස් ස්ථානය - කෑගල්ල +94 035 - 2222223
මාවනැල්ල පොලිස් ස්ථානය +94 035  -  2246222
පොලිස් ස්ථානය - රඹුක්කන +94 035 - 2265222
පොලිස් ස්ථානය - හේම්මාතගම +94 035 - 2257622
පොලිස් ස්ථානය - අරණායක +94 035 - 2258022
පොලිස් ස්ථානය - වරකාපොල +94 035 - 2267222
පොලිස් ස්ථානය - දැදිගම +94 035 - 2282126
පොලිස් ස්ථානය - පින්දෙනිය +94 035 - 2289022
පොලිස් ස්ථානය - බුලත්කොහුපිටිය +94 035 - 2247222
පොලිස් ස්ථානය - දැරණියගල +94 035 - 2249222
පොලිස් ස්ථානය - යටියන්තොට +94 035 - 2270224
  පොලිස් ස්ථානය - කිතුල්ගල +94 035 - 2287522